System wizualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Biała Podalska

Zestaw interaktywnych map jest bardzo dobrym dopełnieniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Biała Podlaska. Użytkownicy mogą korzystać z serwisu, obrazującego treści ankiet dotyczących charakterystyki energetycznej gospodarstw domowych, które zostały wypełnione przez mieszkańców. Kolejnym modułem mapowym jest inwentaryzacja budynków ujętych w Planie, zgrupowanych w sektorach komunalnym, mieszkalnym, handlowo-usługowym i użyteczności publicznej. Kolejne aplikacje wizualizują potencjał solarny dachów oraz punkty pomiaru czystości powietrza na stężenie pyłu PM10.