System Informacji Przestrzennej LGD Leśny Krąg

System Informacji Przestrzennej Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg” został opracowany na potrzeby partnerstwa publiczno-prywatnego. Portal zawiera szereg rozbudowanych modułów tematycznych obrazujących zagospodarowanie turystyczne: atrakcje przyrodnicze, obiekty dziedzictwa kulturowego, bazę noclegową i sportową, punkty widokowe, zbiorniki wodne wykorzystywane rekreacyjnie oraz szklaki turystyczne. Wykorzystując narzędzia dostępne w aplikacji użytkownik możne przeglądać dane dokonywać pomiarów, przeglądać panoramy sferyczne oraz tworzyć i analizować nowe mapy. System wdrożony z wykorzystaniem platformy ArcGIS Online pozwala na przeglądanie danych w przeglądarkach klasycznych i mobilnych.